Dhaabbata Tajaajila Web Design fi App Development kennu

Addunyaa Dijitaalaa Irratti Yaadaa fi Hawwii Kee Dhugoomsuuf Ni Hojjanna. Akka Fedha Keetiin, Kafaltii Gad Aanaan Si Tajaajilla.

Ariifachiisaa

Tajaajila qulqullina ol'aanaa qabu yeroo gabaabaa keessatti ni hojjanna.

Deeggarsa

Barbaachisaa ta'ee yoo argame, Hojiilee hojjannu hundaaf Baatii 6'f deeggarsa suphuu bilisaan taasifna.

Gorsa Bilisaa

Yaada kee sirraa fuudhuu qofaa miti. Hojii siif hojjatamu irratti Gorsa addaa bilisaan siif kennina.

Host & Domain

Tajaajila keenya kamuu yoo filatte, Baasiin Host fi Domain kan waggaa tokkoo nuhirra.

1. TAJAAJILA BLOG WEBSITE

Basic Plan

Pro Plan

Gold Plan

[Basic Plan]

➞ Blog Website dubbistootaf salphaa tahee fi ulaagaalee ijoo ta’an guuttate hojjannee siif kennina.

Gatii ETB: 4500

[Pro Plan]

➞ Blog Website dubbistootaf salphaa tahee fi ulaagaalee ijoo ta’an guuttate hojjannee siif kennina.

➞ DABALATA. website kee irraa Android App siif hojjanna. Google Play irrattis ni feena.

Gatii ETB: 8500

[Gold Plan]

➞ Blog Website dubbistootaf salphaa tahee fi ulaagaalee ijoo ta’an guuttate hojjannee siif kennina.

➞ Website kee irraa Native App (Android & IOS) siif hojjanna. Google Play fi Apple Store irrattis ni feena.

➞ DABALATA: Website kee social media’n wal qabsiisuun, Automatic ni taasifna. Application kee irratti mala ‘push notification’ itti daballa. kan birootis…

Gatii ETB: 9500+

2. TAJAAJILA DALDALAA

Job Vacancy

Website qaamni lameen (kan hojii barbaadufi kan hojjataa barbaadu irratti wal quunnaman ni hojjanna).

Native App waliin dhiheessina.

Gatii ETB: 12,500

E-Commerce

Website daldala sarara irraa kan kafaltii (payment system) Itoophiyaatin wal simu ni hojjanna.

Native App waliin dhiheessina.

Gatii ETB: 15,500

Restaurant/Delivery

Manneen nyaataa fi CAFE dhaf website guutuu ta'e Delivery App dhuunfaa isaa waliin ni hojjanna.

Native App waliin dhiheessina.

Gatii ETB: 18,500

3. TAJAAJILA GRAPHICS

Logo Design

Loogoo dhaabbataa fi namoota dhuunfaaf ni hojjanna.

Gatii ETB: 350 - 1000

Intro/Outro

Intro fi Outro dhaabbataa fi namoota dhuunfaaf ni hojjanna.

Gatii ETB: 500 - 1500

Cover/Banner

Social media'f cover fi banner, akkasuma book cover ni hojjanna.

Gatii ETB: 200 - 800

4. TAJAAJILA ONLINE ADS

Facebook/Instagram

Beeksisa dijitaalaa facebook fi instagram irratti Biyya, Naannoo, fi Magaalaa Ati filattetti ni qajeelchina

Gatii ETB:
cost per click (CPC)
cost per view CPV)
+25% + 15% VAT

Google/Youtube

Beeksisa dijitaalaa Google fi Youtube irratti Biyya, Naannoo fi Magaalaa Ati filattetti ni qajeelchina.

Gatii ETB:
cost per click (CPC)
cost per view (CPV)
+ 25% +15% VAT

Twitter

Beeksisa dijitaalaa Twitter irratti Biyya Naannoo fi Magaalaa Ati filattetti ni qajeelchina.

Gatii ETB:
cost per click (CPC)
cost per view (CPV)
+ 25% + 15% VAT

5. TAJAAJILA SIISTEMA GURGUDDAA

Hotel Management System

Hoteelota gurguddaaf siistema tajaajila isaanii ammayyoomsu ni hojjanna.

Gatii ETB: 15,000 - 100,000

Hospital Management System

Hospitaalotaaf siistema tajaajila isaanii ammayyoomsu ni hojjanna.

Gatii ETB: 15,000 - 100,000

School Management System

Manneen barnootaaf siistema tajaajila isaanii ammayyoomsu ni hojjanna.

Gatii ETB: 15,000 - 100,000

6. TAJAAJILA HOST & DOMAIN

Shared Host

Tajaajila web host ni kennina

Gatii ETB: 700/900/1500/Year

VPS Host

Tajaajila maashina dijitaalaa ni kennina

Gatii ETB: 750/Month

Domain

Tajaajila doomeenii ni kennina.
.com .net .org fi kanneen biroo..

Gatii ETB: Host Waliin